Thursday, August 16, 2007

อิสระ

ถ้าฉันกำลังมอง ฉันก็จะได้เห็น
เห็นสิ่งที่สวยงามกว่าที่เคยมอง

ถ้าฉันกำลังฟัง ฉันก็จะได้ยิน
ยินสิ่งที่ไพเราะกว่าที่เคยฟัง

ถ้าฉันกำลังสูดดม ฉันก็จะได้กลิ่น
กลิ่นที่ละม่อมกว่าที่เคยดอม

ถ้าฉันกำลังลิ้ม ฉันก็จะได้รส
รสอันลุ่มลึกกว่าที่เคยลิ้ม

ถ้ากายฉันกำลังไหว ฉันก็จะได้สัมผัส
สัมผัสที่ซึมซับกว่าที่เคยไหว

หนทางเท่านี้แหละ เท่านี้แหละเอง
ที่ฉันจะโปร่งเบา เสรี สุข สันติ

และเมื่อฉันรับรู้สิ่งใด ฉันก็จะปล่อยให้ผ่านไป
อย่างแผ่วเบาและงดงาม
แล้วขณะนั้นเอง เธอจะสัมผัสได้ถึง

อิสระที่อิสระกว่าที่เคยอิสระ

No comments: